اساسنامه تامین اجتماعی+اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی

اساسنامه تامین اجتماعی+اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی

‌اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی+اساسنامه تامین اجتماعی
1358.06.10
‌هیأت وزیران دولتی موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 58.6.10 بنا به پیشنهاد
شماره 2296 مورخ 58.2.3 وزارت بهداری و بهزیستی‌اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را
به شرح زیر تصویب نمودند.
‌بخش اول – کلیات (‌هدف و وظایف)
‌ماده 1 – سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده می‌شود
و بر اساس “‌قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب1354” تشکیل شده است، دارای
شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه
اداره خواهد شد*
*>>‌پاورقی: مطابق مصوبه 58.7.14 هیأت وزیران دولتی موقت مندرج در صفحه 394 این
مجموعه تاریخ مذکور در ماده 1 به 1358 تغییر یافته‌است.<<
‌ماده 2 – سازمان برای اجرای وظایف خود، دارای تشکیلات مرکزی و واحدها و شعب و
نمایندگی‌ در تهران و شهرستانها خواهد بود.
‌ماده 3 – آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای
عالی تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. و‌همچنین آیین‌نامه
استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عالی تأمین اجتماعی و تصویب
سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل‌اجراء خواهد بود. سازمان مکلف است ظرف سه
ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آیین‌نامه‌های مذکور را تهیه و به شورا تقدیم
دارد و تا تأیید شورا و‌تصویب هیأت وزیران، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و
استخدامی فعلی صندوق تأمین اجتماعی معتبر خواهد بود.
‌ماده 4 – دارایی و درآمدهای سازمان.
‌الف – کلیه وجوه و دارایی صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت
بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه 1355.
ب – کلیه حق بیمه‌هایی که بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری
و بهزیستی و قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی دریافت‌می‌شود.
ج – درآمدهای حاصل از به کار انداختن وجوه ذخائر و اموال سازمان.
‌د – وجوه حاصل از خسارات و جزاهای نقدی موضوع قانون تأمین اجتماعی.
ه – کمکها و هدایا
‌ماده 5 – وظائف و اختیارات سازمان عبارت است از….
‌الف – جمع‌آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه مشمولین قانون تأمین اجتماعی و
سایر وجوه و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و‌بهره‌برداری از وجوه و ذخائر و اموال
سازمان.
ب – انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی.
ج – سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه ذخائر سازمان.
‌بخش دوم – ارکان سازمان
‌ماده 6 – ارکان سازمان عبارتند از.
‌الف – شورای عالی تأمین اجتماعی که در این اساسنامه “‌شورا” نامیده می‌شود.
ب – هیأت مدیره
ح – مدیر عامل
‌د – هیأت نظارت
‌شورا
‌ماده 7 – اعضای شورای عبارتند از.
‌الف – چهار نفر نمایندگان دولت به شرح زیر.

 • وزیر بهداری و بهزیستی که ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
 • وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
 • وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه و یا معاون او
 • وزیر اقتصاد و دارایی و یا معاون او
  ب – سه نفر نمایندگان کارفرمایان به شرح زیر
 • یک نفر کارفرمای واحدهای تولیدی صنعتی به انتخاب کنفدراسیون کارفرمایی و مادام
  که کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر‌صنایع و معادن.
 • دو نفر کارفرمای واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کنفدراسیون کارفرمایی و
  مادام که کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر‌بازرگانی.
  ج – سه نفر نمایندگان بیمه‌شدگان به شرح زیر.
  ‌یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای تولیدی صنعتی به انتخاب کنفدراسیون کارگری و
  مادام که ابتداء کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است به انتخاب‌وزیر کار و امور
  اجتماعی.- یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای اداری دولتی به انتخاب اتحادیه
  کارمندان دولت و مادام که اتحادیه مذکور تشکیل‌نشده است به انتخاب وزیر بهداری و
  بهزیستی
 • یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کنفدراسیون صنفی و
  بازرگانی مادام که کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است به‌انتخاب وزیر بازرگانی.
  ‌ماده 8 – اعضای انتخابی شورا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها
  بلامانع است .
  ‌تبصره 1 – چنانچه هر یک از اعضای گروه بیمه شده و کارفرمای شورا فوت یا استعفاء
  کند یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت‌نماید، جانشین او برای بقیه مدت
  مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورا خواهد
  بود.
  ‌تبصره 2 – تصمیمات شورا با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.
  ‌ماده 9 – وظائف و اختیارات شوراء به شرح زیر است.
 • تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی که طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی یا سایر قوانین
  به آن محول شده است.
 • اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره
  سازمان.
 • تصویب تشکیلات کلی سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان.
 • رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه و تصویب آن.
 • تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد
  و حق حضور اعضای انتخابی شورا و حق‌الزحمه اعضای‌هیأت نظارت
 • تصویب پیشنهادات هیأت مدیره در خصوص سرمایه‌گذاری و به کار انداختن وجوه ذخائر
  سازمان.
 • تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول سازمان.
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان
  در، شورا مطرح می‌گردد.
  ‌تبصره – شورا برای بررسی و اظهار نظر در خصوص مسائل تأمین اجتماعی می‌تواند
  کمیته‌های تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل جلسات‌شورا و کمیته‌های تخصصی آن طبق
  آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.
  ‌هیأت مدیره
  ‌ماده 10 – اعضاء هیأت مدیره مرکب از 3 نفر به شرح زیر است.
 • رییس هیأت مدیره که سمت مدیر عامل را دارا می‌باشد از بین افرادی که در امور و
  تأمین اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد باشد و با پیشنهاد‌وزیر بهداری و تصویب
  هیأت وزیران تعیین می‌شوند. منصوب می‌شود.
 • دو نفر عضو اصلی هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب هیأت وزیران تعیین
  می‌شوند.
 • یک نفر عضو علی‌البدل هیأت مدیره که از بین اعضای عالیرتبه سازمان به ترتیب
  مذکور در مورد اعضای اصلی، تعیین خواهد شد.
  ‌تبصره – اعضای هیأت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقافت در
  اختیار سازمان باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از‌سازمان قبول نکنند.
  ‌ماده 11 – مدت مأموریت مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره سه سال است و تجدید انتخاب
  آنها بلامانع می‌باشد. در موارد فوت یا استعفاء هر یک‌از آنها جانشین آنها برای
  بقیه مدت به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد. اعضای هیأت مدیره پس از اتمام مدت
  مأموریت خود، تا تعیین هیأت مدیره‌جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.*
  *>>‌پاورقی: به موجب مصوبه 58.10.22 مندرج در صفحه 411 این مجموعه، ماده 11 اصلاح
  شده است.<<
  ‌ماده 12 – وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است.
 • پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه‌های اجرایی تأمین اجتماعی به شورا.
 • تأیید آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع قانون تأمین اجتماعی و این اساسنامه جهت
  پیشنهاد به مراجع مربوط.
 • تأیید برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورا.
 • پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورا.
 • تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از پنج میلیون ریال است.
 • بررسی در مورد بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری از محل وجوه و ذخائر سازمان و تهیه
  پیشنهاد لازم جهت طرح و تصویب در شوراء
  ‌ماده 13 – تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود.
  “‌مدیر عامل”
  ‌ماده 14 – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان می‌باشد
  عالیترین مرجع اجرایی سازمان بوده و بر کلیه تشکیلات و کارکنان‌سازمان ریاست دارد.
  ‌وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
 • اجرای مصوبات شورا و هیأت مدیره.
 • تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و پیشنهاد آن به
  هیأت مدیره.
 • پیشنهاد تشکیلات سازمان به هیأت مدیره جهت تأیید و تقدیم آن به شورا جهت تصویب.
 • پیشنهاد خط مشی عملیاتی اعم از استخدامی، مالی، معاملاتی و غیره به هیأت مدیره
  جهت تصویب.
 • اداره امور سازمان در حدود خط مشی و مقررات و اختیارات مصوب.
 • تصویب انجام معاملات تا مبلغ پنج میلیون ریال.
 • مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان
  می‌باشد و می‌تواند این اختیار را شخصاً یا وسیله و کلاً یا‌نمایندگانی که تعیین
  می‌کند اعمال نماید.
  ‌ماده 15 – مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از
  اعضاء هیأت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود‌تفویض نماید.
  ‌هیأت نظارت
  ‌ماده 16 – اعضاء هیأت نظارت مرکب از سه نفر به شرح زیر است:
 • یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزیر دارایی و امور اقتصادی.
 • یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کنفدراسیون کارفرمایی و تا زمانی که
  کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است، یک نفر از ین کارفرمایان به انتخاب‌وزیر صنایع و
  معادن
 • یک نفر نماینده بیمه‌شدگان به انتخاب کنفدراسیون کارگری و تا زمانی که
  کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است، یک نفر از بنی بیمه‌شدگان به انتخاب‌وزیر بهداری
  و بهزیستی
  ‌ماده 17 – وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است.
 • نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه و قانون تأمین اجتماعی و تطبیق عملیات سازمان
  با مقررات قانونی
 • اظهار نظر در مورد ترازنامه تنظیمی سازمان، قبل از طرح در شورای عالی
 • انجام وظایف دیگری که به موجب این اساسنامه یا قانون تأمین اجتماعی و مقررات
  دیگر در صلاحیت هیأت نظارت است.
  ‌تبصره 1 – هیأت نظارت حق مداخله در امور سازمان را ندارد و در اجرای وظایف خود
  برای گرفتن اطلاعات لازم و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید‌به مدیر عامل مراجعه
  نماید و مدیر عامل موظف است هر گونه مدارک یا توضیحاتی که مورد نیاز باشد، در
  اختیار هیأت نظارت بگذارد.
  ‌تبصره 2 – چنانچه هیأت نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قانون و مقررات
  مشاهده نماید مراتب را به اطلاع مدیر عامل خواهد رساند.
  ‌ماده 18 – هیأت نظارت برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و تجدید انتخاب اعضای آن
  بلامانع است در موارد فوت یا استعفاء هر یک جانشین‌وی برای بقیه مدت به نحو مذکور
  در ماده 16 تعیین خواهد شد.
  ‌ماده 19 – امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد
  بود که به تصویب هیأت مذکور می‌رسد.
  ‌بخش سوم – امور مالی
  ‌ماده 20 – هیأت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال
  بعد تنظیم و به شوراء پیشنهاد نماید. شورا مکلف است‌حداکثر تا پانزدهم اسفندماه
  بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.
  ‌تبصره 1 – ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی سازمان باید حداکثر
  لغایت شهریور ماه سال بعد توسط مدیر عامل جهت‌رسیدگی به هیأت مدیره و هیأت نظارت
  ارسال گردد. هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ وصول نظرات هیأت
  نظارت در‌مورد ترازنامه و گزارش صورت مذکور ترازنامه را به انضمام یک نسخه از
  نظرات هیأت نظارت به شورا تقدیم دارد.
  ‌تبصره 2 – هیأت نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را در مورد ترازنامه سالانه
  و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی سازمان حداکثر‌ظرف مدت 60 روز از تاریخ دریافت
  آن به هیأت مدیره تسلیم کند.
  ‌ماده 21 – مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان
  دیر کرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و درآمد حاصل‌از فروش یا واگذاری یا
  بهره‌برداری یا سرمایه‌گذاری از وجوه و اموال سازمان، کلاً به حساب ذخائر سازمان
  منظور خواهد شد.
  ‌ماده 22 – تا تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و مقررات
  فعلی معتبر خواهد بود.

تودی بیمه

بیمه تربت حیدریه

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید